Privacy

H-Architects bvba, met als maatschappelijke zetel Herfstlaan 65, 3010 Kessel-Lo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Herfstlaan 65,3010 Kessel-Lo
www.h-architects.be
info@h-architects.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

H-Architects verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • gegevens op uw identiteitskaart
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • werfadres
 • plannen van de woning
 • indien professionele klant: naam, adres, contactgegevens en BTW-nummer van uw zaak

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

H-Architects verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van uw architectuurproject
 • communicatie met betrokken diensten
 • eigen administratieve afhandeling
 • communicatie met u
 • wettelijk verplichte verwerking van gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

H-Architects is, in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect, verplicht om al uw gegevens gedurende 10 jaar bij te houden na de oplevering/het einde van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

H-Architects verkoopt uw gegevens niet aan derden. H-Architect verstrekt uw gegevens wel met derden waar het noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld de stad/gemeente, de bevoegde overheid, de brandweer, de ingenieur, de veiligheidscoördinator, de aannemer, leveranciers van materialen enz. Deze lijst is niet limitatief. Uw gegevens worden eveneens verwerkt in de volgende computerprogramma’s: VectorWorks, Dropbox, Archisoft, Teamleader, Mail en applicaties van de overheid voor het indienen van een omgevingsvergunning. Deze programma’s zijn beveiligd door een paswoord, hetzij in de applicatie zelf, hetzij door middel van een paswoord om in te loggen op de computer waar het programma op geïnstalleerd is. De papieren gegevens bevinden zich in het kantoor van H-Architects dat niet toegankelijk is voor niet-medewerkers zonder begeleiding. Binnen H-Architects hebben alle architecten en administratief personeel toegang tot uw gegevens.

Cookies die wij gebruiken

De website www.h-architects.be maakt gebruik van cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H-Architects en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@h-architects.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. H-Architects wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Hou er rekening bij dat we in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect wettelijk verplicht zijn om een groot aantal gegevens 10 jaar bij te houden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

H-Architects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval van een datalek brengen we u op de hoogte. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via een brief gericht aan H-Architects, Herfstlaan 65, 3010 Kessel-Lo.