Algemene voorwaarden

Informatie over H-Architects

Wij geven u als klant of kandidaat-klant graag de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt. Deze informatie is opgesteld op 02/02/2018.

Naam: H-Architects
Juridische vorm: BVBA
Adres van de maatschappelijke zetel: Herfstlaan 65, 3010 Kessel-Lo
Adres kantoor Antwerpen: Antwerpsesteenweg 232, 2660 Hoboken
E-mail: info@h-architects.be
Ondernemingsnummer: BE0646.974.162

Professionele titels: Architect, IR-Architect
Land van toekenning van de titel: België
Beroepsorganisatie: Orde van Architecten van Vlaams Brabant
De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten. Deze is beschikbaar op haar website www.architect.be.

Algemene voorwaarden

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze algemene voorwaarden, en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld. Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen, dat ons schriftelijk moet bereiken.

Ereloon: wijze van berekenen

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze.

Optie A

Het ereloon van de Architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost bepaald.

Optie B

Het ereloon van de Architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de hierboven genoemde taken en een eenheidskost bepaald. De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat. Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend.

Optie C

Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op de globale werkelijke waarde van het Bouwproject, zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de Bouwheer uitgevoerd. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het Bouwbudget. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs.

Optie D

Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op het budget van het Bouwproject. Meerwerken worden aan hetzelfde percentage aangerekend, minder-werken niet.

Andere kosten

Volgende kosten worden afzonderlijk aangerekend:

  • Bijkomende exemplaren van plannen, printkosten

Uitzonderlijke prestaties

Uitzonderlijke prestaties worden gerekend aan het in het contract bepaalde uurloon voor de bijkomende prestaties.

Betaaltermijn en -voorwaarden

Alle bedragen aan H-Architects verschuldigd zijn uitsluitend betaalbaar door middel van storting op het IBAN rekeningnummer BE57 7390 1306 9335 binnen de 15 werkdagen. Elke betwisting over een ereloonnota moet binnen de 15 dagen schriftelijk aan H-Architects betekend worden.

Ieder bedrag dat niet betaald is binnen de 15 werkdagen wordt automatisch en van rechtswege met 20% (met een minimum van 25,- euro), verhoogd als forfaitaire schadevergoeding en zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de termijn. Tevens is een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en worden alle inningkosten aangerekend (inningskantoor, deurwaarder, advocaat).

Verzekering

Een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij AR-CO cvba verzekeringsmaatschappij met adres te 1060 Brussel, Tasson-Snelstraat 22, tel. 02/538.66.33.; erkend door NBB en FSMA onder nr. 0330, KBO nr. 0406 067 338. De geografische dekking van de verzekering omvat de BENELUX en is naar andere EU-landen op verzoek uitbreidbaar.

Termijn

Adviezen worden gegeven binnen een periode van 30 dagen na het eerste onderhoud of plaatsbezoek. Andere diensten worden per fase en voor het totale Bouwproject in de Architectuurovereenkomst in onderling overleg bepaald. De Algemene Voorwaarden bevatten in artikel 12 de gevallen waarin het contract kan beëindigd worden.

EINDE EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt met de betaling van het saldo van het verschuldigde ereloon. De overeenkomst eindigt ook met het overlijden van de Dienstverlener of met de vereffening van zijn vennootschap. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de erfgenamen of rechtsopvolgers het ereloon voor de gerealiseerde studies te betalen.

Beide Partijen kunnen in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging door de opdrachtgever moet er een schadevergoeding betaald worden.

De overeenkomst kan ontbonden worden na ingebrekestelling en na een schriftelijke opzeg van 30 dagen, mits het betalen van het ereloon aan de Dienstverlener verschuldigd voor de gemaakte kosten en prestaties:

  • Bij een ernstige tekortkoming van de andere partij;
  • Bij het niet naleven van de afgesproken uitvoeringstermijn.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

BEHANDELEN VAN CONFLICTEN

Behalve in geval van hoogdringendheid, zullen de Partijen zich onthouden elkaar te dagvaarden zonder een voorafgaande in gebrekestelling te hebben verricht.

De Partijen zullen een conflict met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, minnelijk pogen op te lossen, al dan niet met de hulp van derde personen.

De rechtbanken van (woonplaats Opdrachtgever/België) zijn bevoegd om de geschillen tussen Partijen te beslechten.

Woorden met hoofdletters verwijzen naar de betekenis die éénduidig in de aanhef of in de overeenkomst worden gebruikt.

De eventuele nietigheid van een contractuele bepaling of een deel van de overeenkomst leidt enkel tot de nietigheid van die bepaling en niet tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.

Herroepingsrecht

De Opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst getekend buiten de kantoren van H-Architects binnen de 15 dagen te herroepen.

Link naar de orde van architecten: https://www.architect.be/nl/contact/
Link naar de beroepsplichten van de architect: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/